Aktualności
Wychowankowie
Pracownicy
Nauka
Internat
Rewalidacja
Baza Lokalowa
Historia
Przyjaciele
Galeria Prac
Publikacje
Kontakt
 

 STATUT

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH
IM. KS. PRYMASA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
W RADOMIU  

/TEKST JEDNOLITY
AKTUALIZACJA: 27.08.2007r./

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.

 

Podstawa prawna

Podstawę prawną Statutu jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r tekst jednolity nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie MEN i S z dnia 7 marca 2005r (tj. Dz. U. z 2005r. nr 52 poz. 466, 467).

 

§ 1

Nazwa placówki

1.      Niniejszy Statut dotyczy

Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu o zasięgu ponadregionalnym zwanego dalej „ośrodkiem”.

Ośrodek jest placówką dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

1.1  W zależności od potrzeb w Ośrodku mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego:

Oddziały przedszkolne dla dzieci niewidomych, słabo widzących w normie intelektualnej, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym; klasy specjalne dla dzieci niewidomych i słabo widzących w normie intelektualnej, umysłowo upośledzonych w stopniu lekkim; oddziały przysposobienia zawodowego dla wyżej wymienionych kategorii uczniów.

 2.      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy mieści się:

w  Radomiu, 26-600

ul. Struga 86,

tel. (fax.) 048 384 – 79 – 24; 048 – 385 – 86 – 72

3.      Nazwa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy jest używana w brzmieniu:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa  Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, ul. Struga 86.

4.      W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze               oraz na pieczęciach pomija się określenie „specjalna” oraz określenie stopnia niepełnosprawności uczniów.

5.      Ośrodek używa pieczęci o następujących treściach:

5.1.   Ośrodek szkolno wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, ul. Struga 86.

5.2.   Do opatrywania legitymacji szkolnych, świadectw:

·        Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Radomiu, ul. Struga 86,

·        Publiczne Gimnazjum Nr 20 w Radomiu, ul. Struga 86,

·        Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Radomiu, ul. Struga 86.

5.3.   Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku         przy OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, ul. Struga 86.

6.      Ilekroć w statucie jest mowa o „Ośrodku” należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

7.      Ilekroć w Statucie jest mowa o „nauczycielach, wychowawcach” należy                      przez  to rozumieć nauczycieli szkół i wychowawców grup wychowawczych.

 

Organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje:

Mazowiecki Kurator Oświaty

 

§ 2

Informacje o Ośrodku

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w  Radomiu wchodzą:

·        Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Radomiu, ul. Struga 86,

·        Publiczne Gimnazjum Nr 20 w Radomiu, ul. Struga 86,

·        Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Radomiu, ul. Struga 86,

·        Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku    przy SOSW.

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

1.      Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym           lub znacznym w szkole podstawowej i gimnazjum jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia
i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu, aby:

1.1.   mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy dla niego sposób,

1.2.   zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych,

1.3.   był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie,

1.4.   mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawa do swojej inności.

2.      Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych        przez nauczycieli, specjalistów, wychowawców grup pracujących z uczniem.

3.      O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauk.

4.      Zadania szkoły:

4.1.   tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa
i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela
z uczniem,

4.2.   dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, opracowywania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego,

4.3.   rozwijane u ucznia motywacji do porozumiewania się, komunikowania potrzeb
i stanów emocjonalnych,

4.4.   wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym

4.5.   przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami,

4.6.   uczenie zasad współżycia społecznego,

4.7.   kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,

4.8.   uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, budzenie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości,

4.9.   tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał,

4.10.  umożliwianie uczniom udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy,

4.11.  przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju,

4.12.  umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego,

4.13.  wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej ucznia,

4.14.  udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie,

4.15.  umożliwienie korzystania z urządzeń technicznych ułatwiających funkcjonowanie
w życiu,

4.16.  zapewnienie uczniom udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój.

 

Szczegółowe zadania i cele są zawarte w Programie Wychowawczym i będą realizowane poprzez udział wychowanków Ośrodka w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1.                  Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym       lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkole Przysposabiającej       do Pracy jest:

1.1.   utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy,

1.2.   kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych,

1.3.   nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów,

1.4.   przygotowanie młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych,

1.5.   przygotowanie do autonomicznego uczniów (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia,

2.                  Edukacja polega na całościowej i jednoczesnej realizacji: funkcji dydaktycznej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

3.                  Kształcenie uczniów obejmuje:

3.1.            kształcenie ogólne umożliwiające utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,

3.2.            przysposobienie do pracy rozumiane jako:

·        kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,

·        przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą,

·        uczenie wykonywania prac porządkowych i pomocniczych,

·        opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy.

 

4.                  Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.

 

 

Zadania Szkoły Przysposabiającej do Pracy

1.      Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego
i poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających
i doskonalących jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych.

2.      Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym - jeżeli jest             to konieczne - wspomagających sposobów porozumiewania się, a także umiejętności czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w dorosłym życiu.

3.      Tworzenie warunków do poznawania przyrody, wychowania do życia w harmonii
z przyrodą, kształtowania postawy proekologicznej.

4.      Ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Uczenie rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania.

5.      Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
i bezpieczeństwu.

6.      Organizowanie w szkole pracowni umożliwiających realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach.

7.      Umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne). Rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia.

8.      Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy.

9.      Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.

10.  Zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji.

11.  Nawiązywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi       na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

12.  Zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych         oraz kształtujących kreatywność uczniów. Zajęcia te mają wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zakresie przysposobienia do pracy, a także realizację treści podstawy programowej. Zajęcia te są prowadzone w celu:

12.1.  wspomagania rozwoju ucznia,

12.2.  rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,

12.3.  rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,

12.4.  usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej,

12.5.  rozbudzania postawy kreatywnej ucznia w procesie zdobywania umiejętności
i gromadzenia wiedzy ogólnej oraz wiedzy z zakresu przysposobienia do pracy,
w tym o poszczególnych stanowiskach pracy,

12.6.  wspomagania samodzielności społecznej,

12.7.  wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji.

 

Zajęcia rewalidacyjne, sportowe oraz kształtujące kreatywność ucznia są ustalane                  na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku

- Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci słabo widzących             i zagrożonych utratą wzroku.

- Dyrektor powołuje kierownika Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

- Kwalifikacje specjalistów pracujących w powołanym zespole wczesnego wspomagania rozwoju dzieci są zgodne z profilem placówki.

- Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

- Zajęcia mogą odbywać się na terenie placówki z wykorzystaniem dostępnych klasopracowni lub na terenie domu rodzinnego dziecka.

- Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
 w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

- W ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane zajęcia grupowe, w grupach liczących od 2 do 6 dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
w szkole.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1.      Pedagog

2.      Psycholog

3.      Logopeda

4.      Terapeuta usprawniania widzenia

5.      Terapeuta integracji sensorycznej

6.      Terapeuta prowadzący zajęcia w sali doświadczenia świata

7.      Rehabilitant ruchu

8.      Terapeuta prowadzący grupowe zajęcia muzyczne

9.      Terapeuta prowadzący zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

10.  Terapeuta prowadzący zajęcia z psychomotoryki

11.  Inni specjaliści  w zależności od potrzeb

  

Do zadań zespołu należy w szczególności:

1.      Ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramów działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.

2.      Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie        do jego potrzeb.

3.      Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodzinom indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka 
w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

4.      Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zwane dalej „zajęciami”

 

1.      Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczenia oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu
w codziennym życiu.

2.      Zajęcia organizuje się w publicznych szkołach specjalnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania.

3.      Tryb i zasady kwalifikowania i kierowania dzieci i młodzieży określają przepisy
w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

4.      Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne:

4.1.   opiekę niezbędna w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela.

5.      Zajęcia obejmują przede wszystkim:

5.1.   naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

5.2.   kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwością uczestnika,

5.3.   usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie duże i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

5.4.   wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

5.5.   rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk,

5.6.   kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

5.7.   naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

6.      Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący zajęcia nauczyciel we współpracy
z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.

7.      Wymiar zajęć wynosi:

7.1.   4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych,

7.2.   2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych.

8.      Liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4.

9.      Dokumentacja zajęć obejmuje:

9.1.   orzeczenie kwalifikacyjne poradni,

9.2.   dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

9.3.   zeszyt obserwacji dla każdego uczestnika zajęć.

Do zeszytu obserwacji wpisuje się informacje dotyczące:

·        zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów),

·        zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo – ruchowa, manipulacja),

·        napędu – aktywności nie kierowanej,

·        koncentracji uwagi,

·        współdziałania,

·        opanowania nowych umiejętności (tempo, trwałość),

·        dominującego nastroju i emocji,

·        gotowości do kontaktów,

·        umiejętności w zakresie samoobsługi,

·        zachowań trudnych.

10. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka książek Braill’ea, mówionych i czarnodrukowych. Bibliotekę prowadzi społecznie jeden nauczyciel, który w porozumieniu z Dyrektorem ustala czas pracy biblioteki.

§ 3

Organy Ośrodka

1.      Organami Ośrodka są:

1.1.   Dyrektor Ośrodka,

1.2.   Rada Pedagogiczna,

1.3.   Rada Rodziców.

2.      Ośrodek zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

Dyrektor Ośrodka

1.      Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka powołany na to stanowisko przez organ prowadzący

2.      Wykonuje on swoje zadania w ramach kompetencji wynikających z  ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 z późniejszymi zmianami) Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 235)

3.      Dyrektor Ośrodka jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę        nad dziećmi i młodzieżą uczącą się i przebywającą w Ośrodku.

4.      Dyrektor Ośrodka w szczególności:

4.1.   kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczo – opiekuńczą Ośrodka,

4.2.   opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i realizuje go z osobami uprawnionymi      do nadzoru pedagogicznego,

4.3.   sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,

4.4.   realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach             ich kompetencji stanowiących,

4.5.   przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny       za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem rady,

4.6.   przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Ośrodka,

4.7.   wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny Ośrodka,

4.8.   organizuje doskonalenia zawodowe nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,

4.9.   przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,

4.10.  występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka,

4.11.  w drodze decyzji skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

4.12.  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,

4.13.  w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy,

4.14.  w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny,

4.15.  dokonuje oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku przez nauczyciela,

4.16.  organizuje administracyjną, gospodarczą i finansową obsługę Ośrodka,

4.17.  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4.18.  wystawia na wniosek nauczyciela legitymację służbową i może pobrać opłatę
w wysokości nie przekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu,

4.19.  współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

4.20.  organizuje pracę w Ośrodku, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacji Ośrodka oraz plan urlopów pracowników niepedagogicznych,

4.21.  tworzy i zatwierdza plan finansowy środków specjalnych.

 

Rada Pedagogiczna

 

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem powołanym do współdziałania
z dyrektorem i innymi organami w realizacji statutowych zadań Ośrodka dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      Podstawa prawną funkcjonowania rady pedagogicznej stanowią zapisy ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. Nr 256 z 2004r z późn. zmianami), Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych.

3.      Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

4.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce        lub prowadzący pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie – ustawa nie dzieli nauczyciel na pełno i niepełnozatrudnionych nie zależnie        od sposobu i zakresu zawartego z nimi stosunku pracy.

5.      Przewodniczącym, rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.

6.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

7.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

7.1.   przed rozpoczęciem roku szkolnego,

7.2.   w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

7.3.   po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

7.4.   w miarę bieżących potrzeb.

8.      Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:

8.1.   przewodniczącego rady,

8.2.   organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

8.3.   organu prowadzącego Ośrodek,

8.4.   co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

9.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

10.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli       czy innych pracowników Ośrodka.

11.  Komisja ds. Kształcenia i Rewalidacji, w której skład wchodzi podkomisja ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Komisja ds. Opieki i Wychowania nie posiadają mocy uchwałodawczej.

12.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane podczas plenarnych posiedzeń  zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Kompetencje rady pedagogicznej można podzielić na stanowiące i opiniujące.

1.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

1.1.   zatwierdzanie planów pracy placówki,

1.2.   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

1.3.   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

1.4.   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

1.5.   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

1.6.   przyjęcia uczniów do oddziału przysposabiającego do pracy,

1.7.   zatwierdzanie programu wychowawczego i programu profilaktyki placówki,

1.8.   przygotowanie projektu statutu albo jego zmian,

1.9.   wykonywanie zadań rady szkoły w przypadku, gdy rada ta nie została powołana,

1.10.  rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia,

1.11.  wyłonienie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia   konkursu na stanowisko dyrektora placówki,

1.12.  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora        lub z innego stanowiska kierowniczego,

1.13.  deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela.

2.      Rada pedagogiczna opiniuje:

2.1.      organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajeć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.2.      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

2.3.      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

2.4.      kandydata na stanowisko dyrektora zaproponowanego przez organ prowadzący,        o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,

2.5.      przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

2.6.      decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora.

 

Rada Rodziców

Rada rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców. Ogólne zasady jej działania zapisane są  w ustawie o systemie oświaty.

1.      W Ośrodku działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.      Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców szkoły.

3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny      ze statutem placówki.

4.      Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.

 

Kompetencje Rady Rodziców

 

1.      Może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka.

2.      Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł
i wydatkować je zgodnie z regulaminem.

3.      Opiniuje program wychowawczy i profilaktyki placówki.

4.      Wspiera wychowawczą i opiekuńczą działalność Ośrodka.

5.      Zadaniem Rady Rodziców jest:

5.1.   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Ośrodka,

5.2.   zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Ośrodka, rzeczywistego wpływu na jego działalność poprzez: zapoznanie z zadaniami
i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi, udzielanie rzetelnej informacji       na temat dziecka jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania              i dalszego kształcenia dzieci.

 

Zasady współdziałania organów Ośrodka

 

1.      Każdy organ Ośrodka planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów są przekazywane Dyrektorowi Ośrodka.

2.      Organy placówki mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów za zgodą Dyrektora.

3.      Dyrektor Ośrodka sporządza i przekazuje każdemu organowi informację o kompetencjach organów opracowaną na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu.

4.      Uchwały organów Ośrodka prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się   do ogólnej wiadomości w Ośrodku w formie pisemnych tekstów gromadzonych             pod nadzorem Dyrektora Ośrodka w Księdze Uchwał Rady Pedagogicznej.

 

Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami Ośrodka

 

1.      Spory między organami Ośrodka rozstrzyga Komisja Statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.

2.      Organy wybierają w sposób demokratyczny swojego przedstawiciela do komisji. Dyrektor jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza swego przedstawiciela.

3.      Komisja Statutowa jest powoływana na 3 lata.

4.      Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

5.      Komisja wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.

6.      Organem odwoławczym od podjętej decyzji jest Dyrektor.

 

 

§ 4

Organizacja pracy Ośrodka

 

1.      W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzą:

1.1.   Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 obejmująca dzieci do 18 roku życia,

1.2.   Publiczne Gimnazjum Nr 20 obejmujące młodzież do 21 roku życia,

1.3.   Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy obejmująca młodzież do 24 roku życia,

1.4.   Pracownia wczesnego wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku obejmująca dzieci do chwili osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

2.      Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących prowadzony jest dla dzieci
i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły
w miejscu zamieszkania.

3.      Szczegółową organizację nauczania, opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ośrodka opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 maja każdego roku.

4.      Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Ośrodek.

5.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy sprawie organizacji roku szkolnego.

6.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka,
po uwzględnieniu  zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustalany jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym godziny do dyspozycji Dyrektora dla każdego etapu edukacyjnego, a także wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych.

6.1 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 11 i Publicznego Gimnazjum nr. 20 obowiązani są w trakcie zajęć szkolnych do noszenia jednolitego stroju zawierającego logo Placówki. Natomiast uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą być zobowiązani   do noszenia jednolitego stroju na wniosek Dyrektora za zgodą rodziców.

7.      Praca Ośrodka polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczo              -opiekuńczych.

8.      System o którym mowa tworzą:

8.1.   Zajęcia edukacyjne,

8.2.   Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

8.3.   Indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne,

8.4.   Zajęcia pozalekcyjne: sportowe, turystyczne, rekreacyjne oraz kulturalno-oświatowe, organizowane w miarę możliwości finansowych.

9.      Podstawową formą pracy szkół wchodzących w skład Ośrodka są zajęcia dydaktyczno       -wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

10.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

11.  Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest oddział – we wszystkich szkołach     oraz grupa wychowawcza w internacie.

12.  Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

13.  Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole             nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim do 25 roku życia. Dla uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec przedłużeniu przynajmniej o 1 rok, zwiększając  proporcjonalnie  liczbę godzin edukacyjnych.

14.  Liczba uczniów w oddziale – ze względu  na sprzężenia -  wynosi odpowiednio:

w oddziale Szkoły Podstawowej 4 – 6,

w oddziałach Gimnazjum  4 – 6,

w oddziałach Szkoły Przysposabiającej do Pracy  4 – 6,

w oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 2 - 4,

w oddziałach dla uczniów  z autyzmem   2 - 4.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego Ośrodek liczba uczniów  w oddziałach może być niższa od liczb wskazanych dla powyższych oddziałów.

15.  Jeżeli Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami, za zgodą organu prowadzącego na zajęcia może być przyjęty wychowanek, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno    -pedagogicznej.

16.  W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez Dyrektora.

16.1.  Do zadań zespołu należy w szczególności:

·        diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem,

·        określanie form pracy z wychowankiem,

·        analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy,

·        okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

·        ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku,

16.2.  W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

·        Dyrektor Ośrodku lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,

·        wychowawca grupy wychowawczej,

·        pedagog,

·        psycholog.

17.  Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej.

18.  Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

19.  Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową,
z autyzmem oraz uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczającymi      do klas I – IV szkoły podstawowej specjalnej, zatrudnia się pomoc wychowawcy.

20.  Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę.

21.  Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.

22.  SOSW prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której                     są przewidziane ferie szkolne.

23.  Zakwaterowanie wychowanków jest bezpłatne.

24.  Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do:

24.1.  pokrywania kosztów wyżywienia,

24.2.  wpłat na tzw. „fundusz wychowanka”, z którego pokrywane są koszty środków higieny osobistej wychowanków,

24.3.  wyposażenia dziecka w bieliznę osobistą, odzież, obuwie.

25.  Odpłatność za wyżywienie reguluje organ prowadzący odrębnymi przepisami.

26.  Wychowankowie osieroceni oraz z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych, mogą być zwolnieni częściowo z opłat za wyżywienie. Organ prowadzący określa przepisy szczegółowe w tym zakresie odrębnymi przepisami.

27.  Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek, dopuszcza się każdorazowo prowadzenie działalności w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych ferii szkolnych.

 

 

Zajęcia świetlicowe

1.      Dla uczniów, którzy dłużej przebywają  w szkole ze względu na dojazd do szkoły Ośrodek organizuje w miarę potrzeb zajęcia świetlicowe

2.      Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą Ośrodka organizowaną  w ramach jej możliwości finansowych.

3.      Podczas zajęć świetlicowych  zapewniane jest uczniom możliwość bezpiecznego spędzania czasu poza lekcjami oraz  przygotowanie do funkcjonowania w środowisku.

 

Współpraca Ośrodka z rodzicami

1.      Ośrodek wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji edukacyjnych
i wychowawczych.

2.      W Ośrodku organizuje się spotkania z rodzicami (prawnych opiekunów)
a w szczególności:

2.1.   zebrania ogólne dla rodziców na początku roku szkolnego – śródsemestralne,

2.2.   indywidualne konsultacje dla rodziców,

2.3.   spotkania grupowe, klasowe.

3.      Ośrodek może organizować dla rodziców (prawnych opiekunów) zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty umiejętności i grupy wsparcia

 

§ 5

Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

Zasady zatrudniania

1.      W Ośrodku zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

3.      Zasady zatrudniania i obowiązki pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy

4.      Wszystkich pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka kierując się przy tym:

odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami, realnymi potrzebami
i możliwościami finansowymi Ośrodka, bieżącą oceną ich pracy.

5.      Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy.

 

Zadania nauczycieli

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Zadania te realizuje w siedzibie Ośrodka lub w domu rodzinnym ucznia poprzez:

2.1.   prawidłowa organizacje procesu dydaktycznego,

2.2.   stosowanie właściwych metod nauczania,

2.3.   pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

2.4.   dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt Ośrodka,

2.5.   wspieranie rozwoju psychologicznego uczni ów ich zdolności i zainteresowań,

2.6.   udzielanie pomocy w pojawiających się trudnościach w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

2.7.   pełną odpowiedzialną za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów,

2.8.   systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

2.9.   prowadzenie zajęć zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć w danym roku szkolnym,

2.10.  kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,

2.11.  kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także poszanowaniem godności osobistej uczniów,

2.12.  nauczyciele, wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, inni specjaliści tworzą zespoły opracowujące indywidualne programy edukacyjne            dla każdego ucznia.

3.      Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

4.      Do zadań zespołów należy:

4.1.      zorganizowanie współpracy w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, a także korelowania treści nauczanych przedmiotów,

4.2.      opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów                        na poszczególne etapy edukacji,

4.3.      współdziałanie w organizowaniu sal, pracowni,

4.4.      opiniowanie przygotowanych w Ośrodku programów własnych stanowiących odrębny wykaz i innowacji pedagogicznych,

4.5.      przedstawianie na radach podsumowujących pracę wniosków i propozycji do dalszej pracy.

5.      W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

5.1.      Wychowawca klasy wychowawczej – jako przewodniczący zespołu,

5.2.      wychowawca grupy wychowawczej,

5.3.      pedagog,

5.4.      psycholog,

5.5.      w zależności od potrzeb inni nauczyciele lub specjaliści.

6.      Do zadań zespołu wychowawczego należy:

6.1.      diagnozowanie problemów wychowanka, analizowanie stosowanych metod pracy
z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy,

6.2.      okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami,
i środowiskiem lokalnym,

6.3.      ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku.

7.      Wszystkie posiedzenia zespołów prowadzi przewodniczący. Posiedzenia odbywają się według harmonogramu opracowanego na dany rok szkolny.

 

Wychowawca klasy

1.      Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli zwanemu dalej wychowawca klasy.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, jej skuteczności pożądane jest aby wychowawca klasy prowadził ją przez cały etap nauczania.

3.      Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

3.1.   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie.

4.      Wychowawca

4.1.   otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

4.2.   planuje i organizuje różnych form życia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski,

4.3.   organizuje spotkania z rodzicami według harmonogramu opracowanego w Ośrodku,

4.4.   zapoznaje rodziców z indywidualnymi programami edukacyjnymi swoich uczniów,

4.5.   na bieżąco informuje rodziców o postępach i zachowaniach uczniów,

4.6.   współpracuje z innymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, wychowawcami grup wychowawczych,

4.7.   wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, a w szczególności:

·        prowadzi dziennik lekcyjny,

·        karty obserwacji,

·        indywidualny program edukacyjny,

·        sporządza zestawienia dotyczące klasy,

4.8.   opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego,

4.9.   wykonuje inne czynności administracyjne klasy zgodnie z zarządzeniami Dyrekcji Ośrodka.

 

Zadania wychowawcy grupy wychowawczej

1.      Wychowawca grupy wychowawczej zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia pracy opiekuńczej i wychowawczej w powierzonej grupie wychowawczej                     oraz do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

2.      Do obowiązków wychowawcy grupy należy:

2.1.   poznanie wychowanków jako podstawa oddziaływań wychowawczych,

2.2.   kształtowanie kompetencji społecznych,

2.3.   kształtowanie osobowości wychowanków,

2.4.   stymulacja i korekcja rozwoju procesów poznawczych,

2.5.   troska o zdrowie i bezpieczeństwo oraz o rozwój fizyczny i motoryczny wychowanków,

2.6.   współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi Ośrodka i rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami),

2.7.   przestrzeganie godzin pracy ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć,

2.8.   uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych Ośrodka,

2.9.   doskonalenie swojego warsztatu pracy,

2.10.  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

 

Opieka psychologiczno – pedagogiczna

1.      W celu umożliwienia uczniom, wychowankom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) doradztwa psychologiczno – pedagogicznego w Ośrodku zatrudnia się pedagoga, psychologa, logopedę.

2.      Pedagog, psycholog i logopeda w zakresie swoich obowiązków podlegają bezpośrednio Wicedyrektorowi ds. dydaktycznych Ośrodka.

 

Pedagog

1.      Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy.

2.      Do zadań pedagoga należy w szczególności:

2.1.   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń,

2.2.   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia           oraz określania form pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

2.3.   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

2.4.   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły,

2.5.   wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających
z Programu Wychowawczego szkoły,

2.6.   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3.      Zadania, o których mowa pedagog realizuje:

3.1.   we współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami grup, rodzicami (prawnymi opiekunami), organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

3.2.   we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi.

4.      Pedagog może prowadzić zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 

Psycholog

1.      Do zadań psychologa należy w szczególności:

1.1.   prowadzeni badań diagnostycznych uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

1.2.   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia           oraz określania form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, działań profilaktycznych, działań mediacyjnych, działań interwencyjnych,

1.3.   organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli,

1.4.   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

1.5.   wspieranie wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo zadaniowych
w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego szkoły.

2.      Zadania o których mowa psycholog realizuje:

2.1.   we współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami grup, rodzicami (prawnymi opiekunami), organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

2.2.   we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

3.      Psycholog może prowadzić zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 

Logopeda

1.      Do zadań logopedy w szczególności należy:

1.1.   przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

1.2.   diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,

1.3.   prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach adekwatnej                 do stwierdzonej nieprawidłowości w rozwoju mowy dzieci,

1.4.   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

1.5.   wspieranie działań wychowawczych wynikających  z Programu Wychowawczego szkoły.

 

Pracownicy administracji i obsługi

1.      Sekretarz Ośrodka

2.      Referent do spraw biurowych

3.      Operator sieci i systemów komputerowych

4.      Główny księgowy

5.      Specjalista do spraw ekonomicznych

6.      Referent do spraw księgowości

7.      Referent do spraw gospodarczych

8.      Intendent

9.      Magazynier

10.  Inspektor do spraw  BHP

11.  Pomoc wychowawcy

12.  Sprzątaczka

13.  Kucharka

14.  Pomoc kuchenna

15.  Praczka

16.  Konserwator

17.  Kierowca

18.  Portier

19.  Dozorca

 

Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 6

 

1.      W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zatrudniającym więcej niż 15 pracowników pedagogicznych tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.      Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za zgodą organu prowadzącego tworzy stanowiska  wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze:

2.1.   Wicedyrektor do spraw dydaktycznych, któremu podlegają nauczyciele wszystkich typów szkół specjalnych w Ośrodku,

2.2.   Wicedyrektor ds. administracyjno- technicznych,

2.3.   Kierownik do spraw opieki i wychowania, któremu podlegają wychowawcy grup wychowawczych,

2.4.   Kierownik Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku któremu podlegają nauczyciela zatrudnieni w Pracowni.

3.      Wicedyrektorzy i Kierownicy  podlegają służbowo dyrektorowi Ośrodka i nie podlegają sobie nawzajem.

4.      Przydział obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności zawierają zakresy ich czynności.

 

§ 7

 

1.      Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę w ramach, której organizuje się:

1.1.   zajęcia opiekuńczo wychowawcze,

1.2.   zajęcia rewalidacyjne,

1.3.   warunki prawidłowego rozwoju fizycznego,

1.4.   udział wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym środowiska,

1.5.   wypoczynek wychowanków, ich rekreację i rozrywkę.

2.      Opiekę nocną nad wychowankami sprawuje wyznaczony zgodnie z harmonogramem wychowawca grupy oraz opiekun nocny.

3.      Do realizacji opieki wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany za jego zgodą każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w Ośrodku.

 

Bezpieczeństwo uczniów

1.      Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele, wychowawcy Ośrodka:

1.1.   w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia,

1.2.   w czasie przerw – nauczyciel prowadzący zajęcia  do chwili przekazania uczniów następnemu nauczycielowi zgodnie  z planem zajęć,

1.3.   w czasie imprez masowych – ustaleni opiekunowie,

1.4.   w czasie imprez organizowanych poza ośrodkiem – ustaleni opiekunowie, nauczyciel kierownik wycieczki,

1.5.   w czasie pobytu w grupie wychowawczej – ustaleni wychowawcy grup,

1.6.   w nocy – wychowawca pełniący dyżur nocny.

2.      Zasady i organizacji dyżurów w nocy określa regulamin dyżurów.

3.      Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określają odrębne przepisy.

4.      W Ośrodku istnieje funkcja koordynatora ds. bezpieczeństwa integrującego działania wszystkich podmiotów szkolnych ( nauczycieli, uczniów, rodziców), oraz współpracującego ze środowiskiem na rzecz bezpieczeństwa. Funkcję tę pełni pedagog szkolny. 

 

§ 8

 

1.      Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Radomiu określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci i młodzieży do Ośrodka.

2.      Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież niewidoma i słabo widząca
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim zakwalifikowana do kształcenia specjalnego na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący Ośrodek.

      O potrzebie kształcenia specjalnego orzeka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,    

      właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka.

3.      Procedury związane  z przyjęciem do Ośrodka poprzedza konsultacja  psychologiczno             

- pedagogiczna dziecka, rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami lub opiekunami prawnymi,

      przegląd dokumentacji medycznej, pedagogicznej, itp.

5.      Rodzice zobowiązani są do  udostępnienia do wglądu ww. dokumentacji, napisania podania o przyjęcie, dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, które nie wyklucza całodobowego pobytu dziecka poza miejscem jego zamieszkania.

6.      W skład Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka wchodzą:

6.1.   Wicedyrektor do spraw dydaktycznych,

6.2.   Wicedyrektor do spraw opieki i wychowania,

6.3.   psycholog,

6.4.   pedagog,

6.5.   w razie potrzeby  inni pracownicy pedagogiczni.

7.      Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka zastrzega sobie prawo do:

7.1.   przesunięcia terminu przyjęcia dziecka do Ośrodka w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w Ośrodku,

7.2.   odmowy przyjęcia dziecka do Ośrodka na całodobowy pobyt, jeżeli współtowarzyszące schorzenia  dziecka mogą utrudniać jego funkcjonowanie i być przyczyną zagrożenia zdrowia.

8.      Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka
o swojej decyzji w formie pisemnej.

 

§ 9

 

1.      Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomiu określa prawa i obowiązki wychowanka.

2.      Wychowanek Ośrodka ma prawo do:

2.1.   właściwego zorganizowania procesu kształcenia, opieki i wychowania określonego aktualnymi przepisami,

2.2.   opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

2.3.   uczenia się zgodnie ze swoimi możliwościami, umiejętnościami i zdolnościami,

2.4.   poszanowania godności własnej,

2.5.   kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) zgodnie z obowiązującymi
w Ośrodku zasadami,

2.6.   rozwijania zainteresowań i talentów,

2.7.   reprezentowania Ośrodka na konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych,

2.8.   korzystania w przypadku trudności z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika służby zdrowia,

2.9.   korzystania z pomieszczeń Ośrodka i pomocy dydaktycznych.

3.      Wychowanek Ośrodka ma obowiązek:

3.1.    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3.2.   dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku,

3.3.   przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, wychowawców grup, pracowników Ośrodka,

3.4.   dbać o schludny wygląd i higienę osobistą,

3.5.   uczestniczyć we wszystkich zajęciach, uroczystościach oraz imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Ośrodka,

3.6.   utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach Ośrodka,

3.7.   zgłaszać dolegliwości dotyczące zdrowia,

3.8.   przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa,

3.9.   ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,

3.10.  przestrzegać ustalonego rozkładu dnia.

 

Nagrody i wyróżnienia

1.      Wobec uczniów i wychowanków Ośrodka, którzy wyróżniają się w zachowaniu            oraz reprezentują Ośrodek na zewnątrz stosuje się wzmocnienia pozytywne w postaci:

1.1.   pochwały wychowawcy klasy i wychowawcy grupy,

1.2.   pochwały Dyrektora Ośrodka wobec całej społeczności placówki,

1.3.   wyróżnienia w formie pisemnej w postaci dyplomu lub listu pochwalnego,

1.4.   nagród rzeczowych.

2.   W Ośrodku nie stosuje się wzmocnień negatywnych.

 

Skreślenie w księdze ewidencji uczniów

1.      Skreślenie z ewidencji uczniów następuje w przypadku:

1.1.   rezygnacji rodziców (prawnych opiekunów) z miejsca w Ośrodku wyrażonej             na piśmie,

1.2.   nieusprawiedliwionej obecności powyżej 8 tygodniu oraz braku odpowiedzi ze strony rodziców na wystosowane pismo powiadamiające o ewentualności skreślenia              z ewidencji,

1.3.   ukończenia przez wychowanka wieku określonego w Statucie Ośrodka,

1.4.   wystąpienia u wychowanka zaburzeń psychicznych lub zachowań  wymagających indywidualnej opieki, które zostaną udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

2.      Skreślenie z ewidencji uczniów Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Dokumentacja Ośrodka

1.      Ośrodek prowadzi dokumentację pedagogiczną a w szczególności:

1.1.   księgę uczniów prowadzoną chronologicznie według naboru uczniów do szkół,

1.2.   dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć grupy wychowawczej, dzienniki zajęć specjalistycznych,

1.3.   karty wyposażenia w odzież dla wychowanków,

1.4.   karty ewidencjonujące przyjazdy do i wyjazdy z Ośrodka wychowanków,

1.5.   dokumentację zdrowotną,

1.6.   księga protokołów Rady Pedagogicznej; jej komisji i zespołu diagnostyczno                – konsultacyjnego

1.7.   korespondencję w sprawach wychowanka

2.      Dokumentacja pedagogiczna Ośrodka może być udostępniana:

2.1.   przedstawicielom organu prowadzącego i nadzorującego

2.2.   rodzicom (prawnym opiekunom) w części dotyczącej przebiegu nauczania ich dzieci

2.3.   pracownikom naukowym i studentom – za zgodą Dyrektora – w zakresie dotyczącym prowadzonych badań,

3.      Zasady prowadzenia przez Ośrodek dokumentacji finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

Postanowienia końcowe

1.      Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Struga 86, 26 – 600 Radom

    wspólnie dla szkół wchodzących w jego skład.

2.      Ośrodek posiada własny sztandar.

3.      Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Ośrodka w formie nowelizacji na wniosek co najmniej jednego z organów Ośrodka, bądź aktualizacji przepisów oświatowych.

4.      Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

 

 

 

 

Dnia 27.08.2007r.                                                      ……………………………………….

 

 

5.      Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 27.08.2007r. na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2007r.