[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Grupy wychowawcze


Informacje ogólne

Licznik odwiedzin: 31568

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami zamieszkującymi w Ośrodku jest grupa wychowawcza.
Liczebność dzieci w grupie oraz jej skład osobowy uzależnione są przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności intelektualnej poszczególnych dzieci i niepełnosprawności współistniejących, ale nie bez znaczenia jest również wiek kalendarzowy oraz kompetencje dziecka w zakresie samoobsługi (toaleta, jedzenie, ubieranie się), umiejętności poruszania się, komunikacji, uspołecznienia.

  

Wychowankowie zamieszkujący w Ośrodku objęci są całodobową opieką nauczycieli – wychowawców (w ciągu dnia w systemie jeden wychowawca na grupę, w porze nocnej dwóch wychowawców i pomoc wychowawcy na wszystkie grupy), dzienną opieką pielęgniarską oraz – w razie potrzeby – podstawową i specjalistyczną opieką lekarską.

  

W grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz potrzeb poznawczych i zdrowotnych naszych podopiecznych.

Zakwaterowanie wychowanków jest bezpłatne, wychowankowie otrzymują tymczasowe zameldowanie. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani jedynie do pokrywania kosztów wyżywienia, wpłat na tzw. fundusz wychowanka (koszty środków higieny osobistej wychowanków) oraz wyposażenia dziecka w bieliznę osobistą, odzież, obuwie, pampersy (jeśli dziecko tego wymaga).

 

W bieżącym roku szkolnym w placówce funkcjonuje 7 grup wychowawczych. Do każdej z grup przypisanych jest na stałe po czterech nauczycieli – wychowawców dyżurujących według stałych grafików.