[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Grupy wychowawcze


Regulamin odwiedzin

Licznik odwiedzin: 31568

REGULAMIN ODWIEDZIN WYCHOWANKÓW  

1. Z wychowankami przebywającymi w grupach wychowawczych umożliwia się kontakt w formie: 

- korespondencji, 

- rozmów telefonicznych, 

- odwiedzin.

2. Z uwagi na organizację pracy grup wychowawczych optymalną porą na rozmowy telefoniczne wychowanków z rodzicami jest czas: 

- w dni powszednie między godz. 15.00 a 20.00, 

- w dni wolne od nauki szkolnej między godz. 10.00 a 20.00.

Odwiedzający zobowiązani są powiadomić wychowawcę grupy o planowanym przyjeździe do Ośrodka przynajmniej jeden dzień wcześniej.

4. Na czas odwiedzin wychowanka przez rodziców / opiekunów prawnych biorą oni całkowitą odpowiedzialność za dziecko, dokonując wypisu w „Karcie kontroli wyjazdów i przyjazdów”.

5. Pozostałym odwiedzającym, którzy posiadają pisemne oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych, umożliwia się kontakt z wychowankiem po uzgodnieniu z wychowawcą pełniącym dyżur w grupie.

6. Odwiedziny odbywają się w sali nr 13 (świetlica). W uzasadnionych przypadkach (choroba lub inna niedyspozycja wychowanka) dopuszcza się możliwość odwiedzin w sali sypialnej za zgodą wychowawcy.

7. Odwiedzający nie mogą przebywać w pomieszczeniach grup wychowawczych (stołówka, łazienki) bez zgody wychowawcy lub osoby sprawującej nadzór pedagogiczny.

8. Dla osób odwiedzających wychowanka istnieje możliwość odpłatnego noclegu na terenie Ośrodka po wcześniejszej rezerwacji terminu.

9. Odwiedzający powinni po przybyciu do Ośrodka zgłosić swoją obecność i cel wizyty w portierni oraz oczekiwać na wychowawcę grupy.

10. Odwiedzających zobowiązuje się do przestrzegania organizacji pracy grup wychowawczych.

11. Odwiedzającym będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będzie umożliwiony kontakt z wychowankiem.

12. Osoby odwiedzające wychowanków, niestosujące się w sposób rażący do postanowień niniejszego „Regulaminu…” albo wskazówek wychowawcy, mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu grup wychowawczych.