[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Orientacja przestrzenna

Licznik odwiedzin: 31568

Dziecku niewidomemu lub słabo widzącemu brak jest często ciekawości świata. Może to wynikać ze strachu przed poruszaniem się i niemożności uczenia się przez przykład obserwowany wzrokowo. Efektem tego jest brak motywacji do poznawania świata. Szczegółowe instrukcje i pomoc w odkrywaniu otoczenia, dają dziecku pozytywne doświadczenia, zachęcające do samodzielnego poruszania się. Dziecko musi nauczyć się wszystkiego o świecie. W miarę jak poprzez doświadczenia buduje swoją wizję świata, należy zaznajamiać je z wieloma umiejętnościami przystosowawczymi, które pozwolą mu na bezpieczne i samodzielne poznawanie otaczającego je świata. W tym celu wprowadza się zajęcia z orientacji przestrzennej.

 

ORIENTACJA W PRZESTRZENI – jest sprawnością w zakresie poznawania swego otoczenia i zachodzących w nim relacji czasowo – przestrzennych. Samodzielne poruszanie się czyli LOKOMOCJA – to umiejętność bezpiecznego przemieszczania się osoby z miejsca na miejsce poprzez własny aktywny ruch. W praktyce należy łączyć naukę orientacji przestrzennej i lokomocji.

Nauka w naszym Ośrodku odbywa się wg „Programu orientacji w przestrzeni i lokomocji uczniów niewidomych i słabo widzących ze złożoną niepełnosprawnością” na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Uczniowie diagnozowani są wg „Aneksu do Arkuszy postępów uczniów niewidomych i słabo widzących ze złożoną niepełnosprawnością z zakresu orientacji w przestrzeni i lokomocji”.

 

 

Podstawowe założenia w pracy z uczniami:

 - indywidualne zajęcia – jeden nauczyciel – jeden uczeń,

 - dopasowanie częstotliwości i czasu zajęć do poziomu i możliwości ucznia,

 - naukę rozpoczynamy od najmłodszych lat dziecka.

Na zajęciach uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności:

- ćwiczą technikę bezpiecznego poruszania się (techniki ochronne, poprawne korzystanie z pomocy widzącego przewodnika, w zależności od potrzeb stosujemy pomoce ułatwiające poruszanie się),
- uczą się poruszania z białą laską (założeniem jest, iż dany uczeń pozna technikę poruszania się z laską, zaś stopień jej zastosowania będzie uzależniony od percepcji intelektualnej).

Zajęcia z orientacji odbywają się nie tylko w najbliższym otoczeniu ucznia ale także w terenie (dzielnica mieszkaniowa, centra handlowe, komunikacja publiczna, dworce PKP, PKS), pod opieką nauczyciela.