[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

O nas


Kilka słów o ośrodku

Licznik odwiedzin: 31568

Historia Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Radomiu, w którego składzie uwzględniono początkowo przedszkole, szkołę podstawową oraz internat, utworzono decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 17 grudnia 1990 roku. Inicjatorem powstania placówki było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu. Całość mieściła się w małym, parterowym budynku uzyskanym nieodpłatnie od Garbarni Radomskich przez Stowarzyszenie. Uroczyste otwarcie Ośrodka miało miejsce 11 lutego 1991 roku. Była to pierwsza w Polsce placówka zapewniająca opiekę i edukację dzieciom niewidomym z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Posiadała wówczas 7 uczniów, 9 nauczycieli w szkole i 6 w internacie.

Wraz z napływem uczniów i rozwojem placówki, zmieniła się też jej nazwa na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. 18 listopada 2003 roku, z udziałem księdza Prymasa Józefa Glempa, odbyło się uroczyste nadanie Ośrodkowi imienia księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Od czasu powstania placówką kierowali dyrektorzy: mgr Anna Szczepańska (1991) i mgr Zbigniew Pałka (1991 - 2001), a od 2001 roku funkcję tę pełni mgr Norbert Barszczewski.

Nasza oferta

Ośrodek uczy, wychowuje oraz opiekuje się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa), a także głuchoniewidomymi.

W skład Ośrodka wchodzą:

-     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami Rocznego Przygotowania Przedszkolnego,

-     Publiczne Gimnazjum nr 20,

-     Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

-     Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku,

-     Grupy wychowawcze (internat).

Zespoły klasowe liczą od 2 do 6 dzieci, a grupy wychowawcze od 4 do 7 wychowanków.

Oprócz klasopracowni Ośrodek posiada profesjonalnie wyposażone gabinety do terapii specjalistycznych: gabinet usprawniania widzenia, gabinet logopedyczny, gabinet psychologa, gabinet stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa, gabinet orientacji przestrzennej, salę rehabilitacyjną, salę terapii integracji sensorycznej, salę muzykoterapii, salę doświadczania świata, salę gospodarstwa domowego, basen rehabilitacyjny. Na terenie Ośrodka znajduje się także park orientacji przestrzennej oraz place zabaw z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych.

Ośrodek dysponuje bogatą biblioteką, wyposażoną w literaturę fachową dla nauczycieli oraz literaturę odpowiednią dla uczniów.

Kadra pedagogiczna Ośrodka to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani pedagodzy – tyflopedagodzy i oligofrenopedagodzy z licznymi dodatkowymi specjalnościami. Nauczyciele wprowadzają wiele nowatorskich metod edukacyjnych, a ich praca ukierunkowana jest na usamodzielnienie wychowanków oraz jak najlepsze przygotowanie ich do funkcjonowania w rodzinie, środowisku i społeczeństwie.

Współpracujemy z placówkami o podobnej specyfice w kraju i za granicą. Jesteśmy organizatorami m.in.: Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Pedagogów Ośrodków i Szkół dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, Konferencji naukowej „Krok za krokiem ku równości szans”, Międzynarodowej Konferencji „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie jego rodziny”, Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki, imprezy plenerowej „Piknik z plastyką”. Integrujemy się ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w różnych formach życia społecznego i kulturalnego.