[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Szkoła


Przygotowanie przedszkolne

Licznik odwiedzin: 31570

Oddziały przedszkolne w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu

W naszym Ośrodku działają oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także dla dzieci z autyzmem. Najważniejszym celem oddziałów przedszkolnych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci w stopniu umożliwiającym realizację kolejnego etapu edukacyjnego, na miarę ich indywidualnych możliwości.


Do oddziałów przyjmowane są dzieci od 5. roku życia i starsze (odroczone od obowiązku szkolnego do 8. roku życia) w celu obowiązkowe rocznego przygotowania przedszkolnego. Wychowankowie przyjmowani są do oddziałów przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych korzystają także z zajęć w działającej w SOSW Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Poza głównymi zajęciami dzieci mogą korzystać ze świetlicy, jak również z zajęć dodatkowych. Wychowankowie oddziałów korzystają także z sali integracji sensorycznej, sali doświadczania świata, basenu, sali gimnastyki korekcyjnej, sali usprawniania widzenia. Do dyspozycji dzieci jest również sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Do zadań oddziałów należy:

 1. Wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka;
 2. Zapewnienie należytej opieki odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;
 3. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych.

Zadania te realizowane są w ramach obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Każde dziecko poddane jest specjalistycznej diagnozie, na podstawie której konstruowane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Programy opracowywane przez zespół specjalistów mają na względzie całościowy rozwój dziecka  z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy.

W pracy z dziećmi wykorzystywane różnorodne metody pracy m.in.:

 1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; 
 2. Programy Aktywności "Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja" M. i Ch. Knillów
  oraz "Dotyk i Komunikacja"  Ch. Knilla
  ;
 3. Stymulacja Polisensoryczna;
 4. elementy Pedagogiki Zabawy;
 5. Zabawy paluszkowe;
 6. elementy Metody Dennisona;
 7. elementy Metody Orffa;
 8. Niedyrektywna Terapia Zabawowa W. Axline;
 9. Hipoterapia.


W naszym Ośrodku organizujemy:

Różnorodne wycieczki bliższe i dalsze, wyjścia do teatru, kina, Urzędu miasta na audycje muzyczne;
 1. Bierzemy udział w różnych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych;  
 2. Organizujemy imprezy okolicznościowe:   mikołajki, koncerty kolęd, integracyjne bale karnawałowe, Święto Rodziny, święto pieczonego ziemniaka, piknik z plastyką, jasełka, integracyjne pikniki rodzinne;
 3. Organizujemy festyny i uroczystości plenerowe;
 4. Organizujemy integracyjny konkurs piosenki „Śpiewajmy Razem”.

 

 

 

 

 

     


 

W oddziałach przedszkolnych stwarzamy dzieciom sprzyjające warunki do poznania i rozumienia siebie i najbliższego środowiska społeczno-kulturowego, rozwijania umiejętności, które będą niezbędne w codziennym życiu, a także zaspokajamy  poczucie bezpieczeństwa i sprzyjamy budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,,ja”. Współpracujemy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w planowaniu, organizowaniu oraz realizowaniu zadań i celów naszych oddziałów przedszkolnych.