[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Grupy wychowawcze


Zajęcia

Licznik odwiedzin: 31570

W grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz potrzeb poznawczych i zdrowotnych naszych podopiecznych. Zależnie od charakteru zajęć mają one formę pracy grupowej (zbiorowej) bądź zindywidualizowanej w obrębie grupy.

W bieżącym roku szkolnym wychowankowie Ośrodka uczestniczą w następujących zajęciach rewalidacyjnych:


RUCH ROZWIJAJĄCY BAZUJĄCY NA METODZIE WERONIKI SHERBORNE

Cele zajęć:

- wspomaganie rozwoju psychofizycznego poprzez zaspokajenie potrzeby ruchu, ekspresji, odprężenia i tworzenia;

- utrwalanie części i stronności ciała (somatognozji);

- doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków i tempa ruchów ciała;

- wzmacnianie pozytywnych przeżyć i emocji związanych z podejmowaną aktywnością.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz z objaśnieniem.

Metody słowne: rozmowa kierowana, instruktaż, pogadanka.

Metody działań praktycznych: zadania stawiane dzieciom, ćwiczenia, kierowanie aktywnością własną dzieci.

Elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (aktywizacja dwoma rodzajami ruchu: z oraz razem).

Metoda wpływu osobistego.

 

ZAJĘCIA DOSKONALĄCE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE (W TYM PORZĄDKOWE)

Cele zajęć:

- rozwijanie umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennych sytuacjach, związanych z ubieraniem się, jedzeniem, higieną osobistą, czynnościami fizjologicznymi i ochroną organizmu przed czynnikami szkodliwymi;

- wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu;

- świadome zwracanie uwagi na czystość osobistą i schludny wygląd (ubranie i uczesanie);

- kształtowanie nawyków higienicznych, proekologicznych i zachowań prozdrowotnych.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: obserwacja uczestnicząca, pokaz.

Metody słowne: rozmowa kierowana, pogadanka, instruktaż.

Metody praktycznego działania: ćwiczenia, zadania stawiane dzieciom, kierowanie aktywnością własną dzieci.

Metoda Felicji Affolter.


BIBLIOTERAPIA

Cele zajęć:

- wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych np. dobro, zło, prawda, miłość;

- pomaganie wychowankom w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próby ich oceny i uzasadniania stanowiska;

- wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych;

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, praca z książką.

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: sytuacyjna, gry dydaktyczne, gry symulacyjne.

Metody waloryzacyjne, eksponujące wartości: impresyjne, ekspresyjne.


ZAJĘCIA CZYTELNICZE

Cele zajęć:

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu mówionego i czytanego;

- poznawanie utworów o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy humoru i fantazji;

- słuchanie bajek, wierszy w wykonywaniu profesjonalistów – nagrania płytowe i magnetofonowe;

- oglądanie przedstawień aktorskich i teatrzyków na terenie Ośrodka i poza nim ( uczenie się kultury odbioru i właściwych zachowań).

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz

Metody słowne: rozmowa kierowana, heureza, zagadki, opowiadania, praca z książką.

Metody oparte na działalności praktycznej: zajęć praktycznych.

Metody gier dydaktycznych: sytuacyjna, inscenizacji, gry symulacyjne.

Elementy biblioterapii.


ZAJĘCIA CZYTELNICZE Z ELEMENTAMI ZABAW RELACYJNO - RELAKSACYJNYCH

Cele zajęć:

- budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy nauczycielem i wychowankiem,

- budowanie prawidłowej orientacji w schemacie własnego ciała oraz świadomości w odbiorze docierających bodźców sensorycznych,

- zachęcanie do wypowiadania się na temat poznanego utworu, do ekspresyjnego wyrażania własnym słowem jego treści,

- wzbogacanie zasobu słownictwa,

- stwarzanie możliwości odreagowywania napięć i negatywnych emocji,

- stwarzanie możliwości do czynnego/biernego uczestniczenia w ćwiczeniach wrażliwości słuchowej,

- okazywanie spokoju i koncentracji uwagi na głosie nauczyciela-wychowawcy, słuchanie odgłosów najbliższego otoczenia, bajek, piosenek, prostych opowiadań,

- wytwarzanie właściwej atmosfery poprzez tło dźwiękowe, ćwiczenia oddechowe i techniki relaksacyjne,

- stymulacja czuciowa ciała w oparciu o masażyki, rymowanki.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz.

Metody słowne: pogadanka, rozmowa kierowana, zagadki, opowiadania, praca z książką.

Metody oparte na działalności praktycznej: zajęć praktycznych.

Elementy pedagogiki zabawy.

Metody relaksacyjne: wierszyki - masażyki, ćwiczenia oddechowe, słuchanie muzyki.

Elementy Muzykoterapii.

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ I ALTERNATYWNEJ (AAC)

Cele zajęć:

 - rozwijanie umiejętności nazywania znakiem i/lub gestem rzeczy, osób, czynności;

- rozwijanie umiejętności upominania się o rzeczy lub akcje z wykorzystaniem znaków graficznych i/lub gestów;

- poszerzanie zasobu słownictwa (słownictwo czynne i bierne);

- organizowanie sytuacji prowokujących do komunikacji;

- rozwijanie umiejętności korzystania z prostych pomocy do komunikacji.

Strategie wykorzystywane podczas zajęć:

- etykietowanie;

- przekaz wspomagany;

- zaaranżowane sytuacje komunikacyjne.


ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Cele zajęć:

- popularyzacja języka angielskiego;

- słuchanie oraz rozumienie podstawowych wypowiedzi ustnych i zwrotów w języku angielskim;

- poznanie nowych struktur leksykalnych i ich stosowanie.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody asymilacji wiedzy: opis, pogadanka, praca z książką.

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: gry dydaktyczne.

Metody praktycznego działania: ćwiczenia, zadania stawiane dzieciom.


 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Cele zajęć:

- usprawnianie pracy rąk, jako sposobu na wykonywanie czynności samoobsługowych oraz innych, różnorodnych prac o charakterze użytkowym;

- uwrażliwienie dłoni i jej twórcze wykorzystywanie poszerzające rozumienie świata;

- rozwijanie percepcji dotykowej.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz z objaśnieniem, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie dzieciom dzieł sztuki (reprodukcje, obrazy, plakaty).

Metody słowne: rozmowa kierowana, pogadanka, opowiadanie, wiersze, zagadki.

Metody oparte na działalności praktycznej: ćwiczenia, zadania stawiane dzieciom, kierowanie aktywnością własną dziecka.

Elementy metody Terapii ręki.

Elementy Sensoplastyki.

Praca sekwencjami.

Elementy metody behawioralnej z zastosowaniem wzmocnień (pozytywnych lub ekwiwalentów).

Metoda wpływu osobistego.

 

  

 

 

STYMULACJA POLISENSORYCZNA WG METODY SNOEZELEN (Sala Doświadczania Świata)

Cele zajęć:

- pobudzanie wszechstronnego rozwoju poprzez dostarczanie bodźców zmysłowych;

- polisensoryczne poznawanie i doświadczanie świata;

- oswajanie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku;

- pobudzanie ciekawości, radości eksperymentowania.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz, obserwacja polisensoryczna.

Metody słowne: rozmowa kierowana, instruktaż, objaśnienie.

Metoda praktycznego działania: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dzieciom, kierowania aktywnością własną dzieci.

Stymulacja polisensoryczna z elementami metody Porannego kręgu.

Metoda Felicji Affolter.

 

  

ARTERAPIA (w tym zajęcia teatralne)

Cele zajęć:

- stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez różne formy aktywności artystycznej;

- wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi oraz wrodzonym potencjałem;

- wyzwalanie twórczej aktywności dzieci;

- przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych i kulturalnych w rolach odbiorcy i twórcy.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody podające: opis, opowiadanie, objaśnienie, praca ze źródłem drukowanym.

Metody problemowe: symulacyjna, inscenizacji.

Metody eksponujące: drama, sztuka teatralna, pokaz.

Metody praktyczne: ćwiczenia, zadań stawianych dziecku.

 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE

Cele zajęć:

- wyrabianie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek;

- rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach;

- wdrażania do słuchania krótkich utworów wokalnych i instrumentalnych, dostosowanych do możliwości percepcyjnych wychowanków, ze zwróceniem uwagi na charakter i zmiany tempa, dynamiki, rejestr dźwięków oraz znane instrumenty i głosy ludzkie;

- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;

- uczestniczenie w organizowanych koncertach muzycznych i innych wydarzeniach muzycznych (przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas odbioru muzyki).

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz z objaśnieniem, osobisty przykład nauczyciela.

Metody słowne: rozmowa kierowana, instruktaż.

Metody oparte na działalności praktycznej: ćwiczenia, zadania stawiane dzieciom, kierowanie aktywnością własną dziecka.

Elementy Muzykoterapii.

 

 

TERAPIA RĘKI 

Cele zajęć:

- dostarczanie bodźców dotykowych;

- rozwijanie różnicowania dotykowego: identyfikacja, dopasowywanie, sortowanie, klasyfikacja;

- przekazywanie informacji na temat: wielkości, kształtu, faktury, temperatury, twardości, konsystencji materiałów znajdujących się w otaczającym świecie.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oparte na obserwacji (oglądowe): obserwacja, pokaz z objaśnieniem.

Metody oparte na słowie (werbalne): rozmowa ukierunkowana, pogadanka, opis, rymowanki.

Metody oparte na działalności praktycznej: zadania stawiane dzieciom, ćwiczenia, kierowanie aktywnością własną dzieci.

Metoda Felicji Affolter.

Elementy Sensoplatyki.


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE MOTORYKĘ MAŁĄ

Cele zajęć:

- usprawnianie małych ruchów ręki: dłoni, nadgarstka, palców;

- wyzwalanie swobodnych, płynnych ruchów ramienia i przedramienia;

- kształtowanie i doskonalenie chwytu;

- wyrabianie umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziami pisarskimi lub malarskimi.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oparte na obserwacji (oglądowe): obserwacja, pokaz z objaśnieniem.

Metody oparte na słowie (werbalne): rozmowa ukierunkowana, pogadanka, opis, rymowanki.

Metody oparte na działalności praktycznej: zadania stawiane dzieciom, ćwiczenia, kierowanie własną aktywnością dzieci, realizacja zadań wytwórczych.

Metoda Felicji Affolter.

Elementy Sensoplastyki.

Elementy metody Terapii ręki.

 

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI TERAPII RĘKI

Cele zajęć:

- stymulacja w zakresie motoryki małej i wrażliwości dotykowej;

- kształtowanie i kontrolowanie ruchów rąk i palców;

- rozwijanie koordynacji ruchu obu rąk;

- rozbudzenie wiary we własne siły;

- dostarczanie bodźców dotykowych.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody podające: opis, pogadanka, objaśnienie.

Metody problemowe: gry dydaktyczne.

Metody eksponujące: pokaz, wystawa, ekspozycja.

Metody praktyczne: ćwiczenie, zadania stawiane dzieciom.

Metoda Felicji Affolter.

Elementy Sensoplastyki.

Elementy metody Terapii ręki.

Elementy metody Dobrego startu.

 

PSYCHOMOTORYKA

Cele zajęć:

- wspieranie ruchu, percepcji i działania;

- doskonalenie sprawności motorycznej i sensorycznej;

- usprawnianie percepcji wzrokowo - słuchowo - ruchowej;

- rozwój pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Metody stosowane podczas zajęć: 

Metody oparte na obserwacji: pokaz z objaśnieniem, przykład osobisty.

Metody oparte na słowie: opowiadanie, pogadanka, instrukcja.

Metody oparte na praktycznym działaniu: zadania stawiane dzieciom, ćwiczenia.

Elementy Sensoplastyki.

Elementy metody Integracji Sensorycznej.

Stymulacja polisensoryczna z wykorzystaniem metody Porannego kręgu.

 

ZAJĘCIA KULINARNE

Cele zajęć:

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych;

- kształtowanie nawyków zdrowego, racjonalnego odżywiania się, poznanie piramidy żywienia;

- wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania posiłków;

- poszerzanie słownictwa o nazwy surowców spożywczych, czynności wykonywanych w kuchni, jednostek wagi i objętości;

- zapoznanie z różnymi przyborami kuchennymi, naczyniami.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody słowne: rozmowa kierowana, instruktaż, pogadanka.

Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela.

Metody czynne: zadania stawiane dzieciom, samodzielnych doświadczeń, kierowanie aktywnością własną dziecka.

Metoda Felicji Affolter.

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM POD HASŁEM „RODZINA I JA”

Cele zajęć:

- poszerzanie zakresu pozytywnych doświadczeń społecznych w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi;

- wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia;

- rozwój kompetencji społecznych i budowanie satysfakcjonujących relacji koleżeńskich, przyjacielskich i rodzinnych;

- łagodzenie napięcia emocjonalnego i stresu związanego z funkcjonowaniem poza środowiskiem rodzinnym.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja.

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: sytuacyjna, klasyczna, problemowa, gry symulacyjne.

Metody waloryzacyjne: impresywne, ekspresyjne.

Metody praktyczne: ćwiczenia, zadania stawiane dzieciom.

Metoda behawioralna z zastosowaniem wzmocnień pozytywnych lub ekwiwalentów.

Metoda wpływu osobistego.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE MOTORYKĘ DUŻĄ Z ELEMENTAMI TAŃCA

Cele zajęć:

- doskonalenie podstawowych ruchów lokomocyjnych oraz ruchów warunkujących wykonywanie różnych czynności;

- kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem i grupą;

- uczenie się prostych form tanecznych: krok podstawowy, podskoki, klaskanie itd.;

- nabieranie większej sprawności i swobody w poruszaniu się przy muzyce;

- swobodne interpretacje ruchowe krótkich utworów instrumentalnych.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz z objaśnieniem.

Metody słowne: rozmowa kierowana, instruktaż.

Metody praktycznego działania: zadania stawiane dzieciom, ćwiczenia, kierowanie aktywnością własną dziecka.

Elementy metody K. Orffa.

Elementy Muzykoterapii.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE MOTORYKĘ DUŻĄ Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Cele zajęć:

- kształtowanie ogólnej koordynacji ruchów;

- eliminowanie bądź ograniczenie niepożądanych bodźców przy nadwrażliwościach sensorycznych;

- dostarczenie podczas aktywności ruchowej odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych;

- poprawa poczucia równowagi i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz, obserwacja polisensoryczna.

Metody słowne: rozmowa kierowana, objaśnienie, opis.

Metody praktycznego działania: ćwiczenia, zadania stawiane dzieciom, samodzielnych doświadczeń, kierowanie aktywnością własną dziecka.

Elementy metody Integracji sensorycznej.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ORIENTACJĘ W PRZESTRZENI I LOKOMOCJĘ

Cele zajęć:

- wykorzystywanie naturalnej aktywności dziecka do działań celowych, zamierzonych (w dużej i małej przestrzeni);

- kształtowanie rozumienia pojęć przestrzennych w odniesieniu do własnego ciała;

- werbalizowanie czynności, ruchów, kierunków oraz położenia przedmiotów w przestrzeni;

- utrwalenie i różnicowanie stronności ciała;

- poruszanie się w przestrzeni zamkniętej z wykorzystaniem technik ochronnych (górna - barkowa, dolna - biodrowa, trailing).

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody podające: opis, objaśnienie, pogadanka.

Metody eksponujące: pokaz.

Metody praktycznego działania: ćwiczenia, zadania stawiane dzieciom.

Metoda wpływu osobistego.

Metody behawioralne z zastosowaniem wzmocnień pozytywnych lub ekwiwalentów.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE SOCJALIZACJĘ

Cele zajęć:

- aktywne uczestnictwo wychowanków w różnych formach życia społecznego, kulturalnego, religijnego;

- kształtowanie i rozwijanie umiejętności oraz kompetencji społecznych;

- rozwijanie twórczej aktywności wychowanków w dziedzinie plastyki, muzyki i tańca ze względu na jej znaczące wartości terapeutyczne;

- wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia;

Metody stosowane podczas zajęć:

Metody oglądowe: pokaz z objaśnieniem.

Metody słowne: pogadanka, dyskusja, praca z książką.

Metody praktycznego działania.

Metody gier dydaktycznych: sytuacyjna, inscenizacji, giełda pomysłów, gry symulacyjne.