[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

PWWR


Informacje ogólne

Licznik odwiedzin: 31568

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przyjęcie do PWWR

wniosek o zawieszeniu terapii w PWWR

wniosek o wznowienie terapii

wniosek o skreślenie z terapii w PWWR

wniosek o wydanie opini/zaświadczenia


Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju świadczy  bezpłatną  pomoc  małym dzieciom,   u których lekarz  lub rodzice stwierdzają nieprawidłowości rozwoju, zwłaszcza dotyczące funkcji wzroku.

Rodziny korzystają z usług Pracowni bez względu na miejsce zamieszkania.

Opieką Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju objęte są dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego  (ze  sprzężoną  niepełnosprawnością, z  zespołami neurologicznymi,  z   nieprawidłowościami genetycznymi i innymi) od chwili wykrycia tych zaburzeń do momentu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.
Wsparcie otrzymują  także  rodzice i  opiekunowie dzieci.

Warunki przyjęcia :

Dzieci są przyjmowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez zespół orzekający poradni psychologiczno – pedagogicznej.


Posiadamy wykształcenie z zakresu:

- wczesnego wspomagania rozwoju
- tyflopedagogiki
- oligofrenopedagogiki
- surdopedagogiki
- psychologii
- logopedii
- fizjoterapii
- gimnastyki korekcyjnej
- metody Halliwick (zajęcia w basenie)
- usprawniania widzenia
- integracji sensorycznej
- hipoterapii
- stymulacji audio-psycholingwistycznej (metoda Tomatisa)
- biofeedbacku

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  organizuje  się  w  wymiarze od  4 do 8 godzin w miesiącu, w  zależności  od  indywidualnych potrzeb dziecka. Pracujemy z dziećmi na zajęciach indywidualnych i grupowych.

Zajęcia grupowe przeznaczone są dla dzieci,  które ukończyły 3. rok życia. Grupa może liczyć  od 2  do 3 dzieci z udziałem ich rodzin.

Zajęcia odbywają się w specjalistycznych gabinetach wyposażonych w nowoczesny sprzęt   i pomoce dydaktyczne.
O ile zaistnieje taka potrzeba, możemy prowadzić zajęcia z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia podczas wizyt domowych za zgodą rodziców.

Pracownia „Promyk nadziei” oferuje rodzicom następujące formy pomocy:

- ustalenie głównych obszarów pracy z dzieckiem, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju,
- opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju,
- wspomaganie rodziców w działaniach terapeutycznych   i kompetencjach rodzicielskich,
- informacje o sposobach pozyskiwania pomocy finansowej,
- zajęcia psychoedukacyjne,
- wsparcie emocjonalne.

Dzieci wraz z rodzeństwem i rodzicami uczestniczą w imprezach okolicznościowych takich jak mikołajki, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, podczas których wszyscy lepiej się poznają i wspólnie spędzają czas, dzieląc się doświadczeniami, pomysłami. Jest to czas integracji i wspólnego świętowania.

Rodzicom oferujemy pomoc:

- w rozpoznawaniu wady u dziecka oraz radzeniu sobie z nową sytuacją,
- prawidłowej interpretacji zachowań dziecka i wskazywanie odpowiednich reakcji na nie,
- w konkretnych działaniach terapeutycznych poprzez poradnictwo i prezentację,
- w zapoznaniu się z dostępnymi na rynku pomocami i sprzętem rehabilitacyjnym,
- informacyjną o możliwościach skorzystania z socjalnego systemu pomocy rodzinie.

Ze względu na niepełnosprawne dziecko, na wczesną rehabilitację składają się zadania:

- dostosowanie najbliższego środowiska  i zapewnienie dziecku odpowiedniej stymulacji  w okresie rozwoju (0-6 lat),
- umożliwienie w miarę normalnego procesu rozwoju i zapobieganie opóźnieniom rozwojowym oraz pogłębianiu się upośledzeń.