[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Terapia logopedyczna

Licznik odwiedzin: 31570

Zajęcia logopedyczne w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu prowadzone  są  w oparciu o indywidualne programy terapii logopedycznej, opracowane na podstawie obserwacji i diagnozy logopedycznej, zaleceń z opinii  z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniającej analizę zdolności i stopień rozwoju komunikacji interpersonalnej, zasobu słownictwa biernego i czynnego, sprawności narządów artykulacyjnych, wrażliwości słuchowej, a przede wszystkim całokształtu rozwoju dziecka.

Terapia logopedyczna prowadzona z dziećmi ma na celu:

 1. usprawnianie czynności oddychania, fonacji, usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych, czynności w obrębie jamy ustnej,
 2. ćwiczenia słuchu fonematycznego i kształtowanie autokontroli słuchowej,
 3. rozwijanie procesów poznawczych, zmysłów oraz umiejętności koniecznych w procesie kształtowania się mowy,
 4. wykształcenie motywacji do komunikowania się,
 5. kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia znaków, informacji pozawerbalnych,
 6. poprawę umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji płynących z otoczenia,
 7. wzmacnianie posiadanych przez dziecko umiejętności artykulacyjnych stanowiących podstawę dalszej terapii logopedycznej,
 8. korygowanie, wywoływanie, utrwalanie i automatyzacja głosek nieistniejących dotychczas lub nieprawidłowo wymawianych,
 9. wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 10. wzbogacanie form komunikowania się i tworzenia wypowiedzi,
 11. rozwijanie kompetencji komunikacyjnej z zastosowaniem różnorodnych form wypowiedzi z uwzględnieniem poprawności gramatycznej, stylistycznej i składniowej.


 

Na zajęciach wykorzystywane są obok metod logopedycznych, metody lingwistyczne, psychologiczne i pedagogiczne m.in.:

- Kinestezję Edukacyjna P.Denisona,

- Metodę symultacyjno-sekwencyjna do nauki czytania,

- Metodę werbotonalną i audytywno-werbalną,

- czytania całowyrazowego G.Domana.

 


W przypadku dzieci, które się nie porozumiewają werbalnie  lub z poważnymi trudnościami w mówieniu i rozumieniu mowy praca opiera się na rozwijaniu  umiejętności komunikacyjnych  metodami alternatywnymi i wspomagającymi komunikację językową np.: Program Komunikacji Makaton, Piktogramy, PCS,  gesty języka migowego, system gestów i znaków graficznych.