[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Szkoła


Gimnazjum

Licznik odwiedzin: 31568

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących edukacja uczniów jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programami Edukacyjno – Terapeutycznymi, zachowując korelacje treści nauczania i wychowania i odbywają się w nielicznych klasach. Programy są dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. 

Celem edukacji uczniów jest rozwijanie ich autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych. Stosownie do możliwości uczniów wyposażanie ich w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, czyli aby:

- mogli porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie;

- zdobyli maksymalną samodzielność;

byli zaradni w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności;

- mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy zachowania.


Na etapie edukacyjnym w gimnazjum wyodrębnia się takie przedmioty jak:

1. Funkcjonowanie w środowisku

2. Muzyka z rytmiką

3. Plastyka

4. Technika

5. Wychowanie fizyczne

6. Religia

oraz:

- Zajęcia rewalidacyjne 

- Metoda Weroniki Sherborne

- Programy aktywności Knillów

- Integracja sensoryczna

- Logopedia

- Basen (metoda Halliwick)

- Stymulacja audio - psycho - lingwistyczna (Metoda Tomatisa)

- Gimnastyka korekcyjna

- Usprawnianie widzenia

- Zajęcia z zakresu podstaw edukacji (czytanie)

- Orientacja w przestrzeni i lokomocja

- Koła zainteresowań


Powyższe przedmioty realizowane są zgodnie z treściami nauczania i obejmują:

- umiejętności w zakresie samoobsługi;

- dbałość o zdrowie;

umiejętność porozumiewania się z otoczeniem;

rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania;

rozwijanie percepcji słuchowej;

ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej i słownej;

nauka czytania i pisania- czarnodruk i pismo punktowe Braille'a;

elementarne umiejętności matematyczne;

poznanie najbliższego otoczenia;

poznanie środowiska społeczno- kulturalnego;

twórczość artystyczną;

poznanie przyrody;

zajęcia ruchowe;

kształcenie techniczne.