[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Szkoła


Szkoła podstawowa

Licznik odwiedzin: 31568

 


W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11, do której uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością złożoną. Uczniowie pracują w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne opracowane przez zespół specjalistów zgodnie z założeniami aktualnej podstawy programowej. Programy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego dziecka.

Kształcenie naszych uczniów odbywa się w oparciu o wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata łącząc funkcję dydaktyczną z wychowawczą i opiekuńczą. Najważniejszym celem szkoły jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu adekwatnie do jego poziomu rozwoju być zaradnym i samodzielnym w życiu codziennym. 

 

 

W naszej szkole są małe zespoły klasowe (3, 4 i 5-osobowe), co pozwala na dostosowanie działań edukacyjnych do indywidualnego tempa rozwoju uczniów oraz wykorzystanie metod sprzyjających rozwojowi ich zdolności i zainteresowań. 

Pracujemy w oparciu o różnorodne metody m.in.: 

 - czynnościowe, 

 - elementy metody ośrodków pracy,

 - metodę „Porannego kręgu”, 

 - metodę Affolter,

 - elementy metody „Dobrego Startu”.

Podczas szkolnych zajęć obowiązkowych (tj. edukacja wczesnoszkolna, funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne oraz religia) uczniowie nabywają wiadomości z zakresu samoobsługi, dbania o zdrowie, rozwijania percepcji wzrokowej i słuchowej, umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, czytania i pisania, rozwijania pojęć matematycznych oraz poznają najbliższe środowisko.

 

         

Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej m.in.:

- orientacja w przestrzeni i lokomocji,

- usprawnianie widzenia,

- logopedia,

- integracja sensoryczna,

- basen.

Korzystają również z zajęć w Sali Doświadczania Świata, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Programów Aktywności Knillów oraz hipoterapii

W naszej szkole działają koła zainteresowań tj. czytelnicze „Krok za krokiem”, nauki gry na pianinie, plastyczne, przyrodnicze, religijne oraz oprawa muzyczna Mszy Świętej. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, uroczystościach i imprezach wewnątrzszkolnych jak również w pozaszkolnych imprezach kulturalnych, audycjach muzycznych i wycieczkach.